Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.
 

Szigetüzemű PS Pont használati feltételei

 1. A Szigetüzemű Powershare Pont (továbbiakban: Készülék) rendeltetését tekintve elektromos rollerek, -kerékpárok, -robogók, mobiltelefonok, laptopok és hasonló kisfogyasztók töltésére és járművek esetén azok lakatolására hivatott.
 2. A készülék aljzatonként 1 kW folytonos teljesítmény leadására képes. Ennél nagyobb teljesítményű fogyasztó használata esetén a készülék lekapcsol!
 3. Ne csatlakoztasson 1 kW-nál nagyobb teljesítményű fogyasztót a készülékre!
 4. A készülékkel elektromos és hibrid autó töltése tilos!
 5. Készülék tápellátását napelemből és akku­mulátorból nyeri, amelyek rendeltetésükből adódóan a mindenkori időjárási viszonyok mellett képesek a töltési és lakatolási funkciók időszakos tápellátását biztosítani!
 6. Ha Készülék üzemképes, tehát Powershare töltő és Powerdock lakat funkciói használhatók, a Powershare töltő LED lámpái világítanak. Ha nem világít egy LED sem, úgy a Készülék üzemen kívül van!
 7. Tartósan kedvezőtlen időjárási viszonyok e­se­tén, különösen télen és/vagy borult időben, továbbá frekventált Készülékhasználat esetén előfordulhat, hogy Készülék akkumulátorai lemerülnek és Készülék lekap­csol. A töltést és lakatolást folytatni/megkezdeni akkor lehetséges, ha az akkumulátorok töltöttségi szintje újra elérte a bekap­csolási küszöböt!
 8. Ha Készülék lemerülése töltési folyamat alatt történt, úgy a töltés megszakad és a fogyasztó lecsatlakoztatása szükséges a használt aljzat­ról. Ha a Powershare újra bekapcsolt, a töltés kézzel indítható újra a Powershare appon keresztül!
 9. Ha Készülék lemerülése töltés ÉS lakatolás alatt történt, úgy a jármű TOVÁB­B­RA IS lakatolva marad, megőrizve annak lopásvédelmét. Ez esetben esetenként néhány percet várni szükséges, míg Készülék töltöttségi szintje a bekapcsolási küszöb felé emelkedik és a lakat oldható!
 10. Töltő és lakat használata során kérjük, járműveit körültekintően vezetékezze, hogy azok lehetőleg minél kevésbé akadályozzák a közlekedést a járművek mellett és között!
 11. A vezetékekben és lakat láncában való eset­leges fennakadásból, elbotlásból, nem körültekintő használatból eredő balesetekért, anyagi és vagyoni károkért sem a gyártó, sem a tulajdonos nem vállal felelősséget!
 12. Viszontagságos időjárási viszonyok, pl. zivatar, villámlás esetén ne tartózkodjon a beálló alatt, Készülék villamos rendszereinek használatát kérjük, mellőzze!
 13. Kizárólag csak az arra jogosult szakemberek és a képesített személyzet tagjai nyithatják fel, szerelhetik szét, javíthatják meg vagy módosíthatják a készülék villamos részegységeit, tárolórekeszeit!
 14. Óvja Készüléket az esetleges külső behatásoktól!
 15. Ne működtesse Készüléket, ha olyan fizikai sérülések nyomát fedezi fel, mint például a repedés, törés vagy egyéb károsodások. Ezekben az esetekben vegye fel a kapcsolatot a gyártóval/kivitelezővel!

 

 1. The Off-grid Powershare Point (hereinafter referred to as “the Device”) is intended for charging electric scooters, e-bicycles, e-motorcycles, mobile phones, laptops and similar small appliances and, in the case of vehicles, for locking them.
 2. Device is capable of delivering 1 kW continuous power per socket. The device will shut down if a load with a higher power is used!
 3. Do not connect loads with a power rating greater than 1 kW to the Device!
 4. Charging of electric and hybrid cars with the Device is prohibited!
 5. Device is powered by a solar panel and a battery, which are designed to provide intermittent power for charging and locking functions under the prevailing weather conditions!
 6. When Device is operational, i.e. the Powershare Charger and Powerdock padlock functions are in use, the Powershare Charger LED lights will be illuminated. If no LED is lit, the Device is out of operation!
 7. In the event of persistent adverse weather conditions, especially in winter and/or overcast weather, and prolonged use of Device, the batteries of Device may run down and Device may shut down. Charging and unlocking can only be resumed/started when the battery charge level has reached the power-on threshold again!
 8. If Device was run down during the charging process, charging is interrupted and the appliances must be disconnected from the socket used. If Powershare is switched on again, charging can be restarted manually via the Powershare app!
 9. If Device was run down during charging AND locking, the vehicle remains unlocked preserving its theft protection. In this case, it is sometimes necessary to wait a few minutes until Device charge level rises towards the power-on threshold and the lock can be released!
 10. When using the charger and padlock, please wire your vehicles carefully so that they cause as little obstruction as possible to traffic near and between vehicles!
 11. Neither the manufacturer nor the owner accepts any liability for accidents, material or property damage resulting from possible entanglement, tripping or imprudent use of the wiring and padlock chain!
 12. In case of adverse weather conditions, e.g. thunderstorms, lightning, please do not stay under the shed. Please do not use the electrical systems of the appliance!
 13. Only authorised technicians and qualified personnel are allowed to open, dismantle, repair or modify the electrical components and storage compartments of Device!
 14. Protect Device against external damage!
 15. Do not operate Device if it shows signs of physical damage such as cracks, fractures or other damage. In such cases, contact the manufacturer/exhibitor!

 

 1. Der netzunabhängige Powershare Point (im Folgenden “das Gerät”) ist zum Aufladen von Elektrorollern, Elektrofahrrädern, E-Motorrädern, Mobiltelefonen, Laptops und ähnlichen Kleingeräten und, im Falle von Fahrzeugen, zum Verschließen derselben bestimmt.
 2. Das Gerät ist in der Lage, eine Dauerleistung von 1 kW pro Steckdose zu liefern. Das Gerät schaltet sich ab, wenn eine Last mit höherer Leistung verwendet wird!
 3. Schließen Sie keine Verbraucher mit einer Leistung von mehr als 1 kW an das Gerät an!
 4. Das Aufladen von Elektro- und Hybridfahrzeugen mit dem Gerät ist verboten!
 5. Das Gerät wird von einem Solarpanel und einer Batterie gespeist, die so ausgelegt sind, dass sie unter den vorherrschenden Wetterbedingungen intermittierend Strom für die Lade- und Schließfunktionen liefern!
 6. Wenn das Gerät betriebsbereit ist, d.h. die Funktionen Powershare Charger und Powerdock Vorhängeschloss in Betrieb sind, leuchtet die LED des Powershare Charger auf. Wenn keine LED leuchtet, ist das Gerät außer Betrieb!
 7. Bei anhaltend ungünstigen Witterungsbedingungen, insbesondere im Winter und/oder bei bedecktem Himmel, und bei längerem Gebrauch des Geräts können sich die Batterien des Geräts entladen und das Gerät kann sich abschalten. Der Lade- und Entriegelungsvorgang kann erst wieder aufgenommen/gestartet werden, wenn der Ladezustand des Akkus wieder die Einschaltschwelle erreicht hat!
 8. Wenn das Device während des Ladevorgangs entladen wurde, wird der Ladevorgang unterbrochen und die Geräte müssen von der verwendeten Steckdose getrennt werden. Wird Powershare wieder eingeschaltet, kann der Ladevorgang manuell über die Powershare-App wieder gestartet werden!
 9. Wenn das Gerät während des Ladens UND der Verriegelung heruntergefahren wurde, bleibt das Fahrzeug unverriegelt, um den Diebstahlschutz zu erhalten. In diesem Fall ist es manchmal notwendig, ein paar Minuten zu warten, bis der Ladezustand des Geräts in Richtung der Einschaltschwelle ansteigt und die Sperre aufgehoben werden kann!
 10. Bitte verkabeln Sie Ihre Fahrzeuge bei der Verwendung des Ladegeräts und des Vorhängeschlosses so, dass sie den Verkehr in der Nähe und zwischen den Fahrzeugen so wenig wie möglich behindern!
 11. Weder der Hersteller noch der Eigentümer übernehmen eine Haftung für Unfälle, Sach- oder Vermögensschäden, die durch mögliches Verheddern, Stolpern oder unvorsichtigen Gebrauch der Verkabelung und der Vorhängeschlosskette entstehen!
 12. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen, z.B. Gewitter, Blitzschlag, bitte nicht unter dem Gerätehaus aufhalten. Bitte benutzen Sie nicht die elektrischen Anlagen des Gerätes!
 13. Nur autorisierte Techniker und qualifiziertes Personal dürfen die elektrischen Komponenten und die Aufbewahrungsfächer des Gerätes öffnen, demontieren, reparieren oder verändern!
 14. Schützen Sie das Gerät vor äußerer Beschädigung!
 15. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es Anzeichen von physischen Schäden wie Risse, Brüche oder andere Beschädigungen aufweist. Wenden Sie sich in solchen Fällen an den Hersteller/Aussteller!
Webáruház készítés